Program ZIELONA ENERGIA

PROJEKT – „ Zielona Energia – odnawialne  i nieodnawialne źródła energii”

Wstęp oraz założenia projektu

  1. Cele edukacyjne projektu
  2. Tematyka projektu
  3. Metody, formy i środki dydaktyczne
  4. Ewaluacja

Wstęp oraz założenia:

W czasach zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną istotne jest racjonalne gospodarowanie istniejącymi oraz pozyskiwanie nowych źródeł. Tradycyjne źródła oparte na spalaniu paliw stałych niszczą nasze  środowisko. Ważne jest szukanie rozwiązań w obszarze źródeł odnawialnych , głównie takich jak energia wiatru
i słońca. Współczesne technologie pozwalają także na produkcję energii elektrycznej z wody.

Uwrażliwienie na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii jest bardzo ważne. Warto zatem poruszać takie tematy jak najwcześniej.

Wprowadzając projekt „Zielona Energia – odnawialne i nieodnawialne źródła energii” do naszego przedszkola, chcemy rozbudzić w dzieciach wrażliwość na powyższe zagadnienia, kształtować postawy proekologiczne, które nacechowane będą szacunkiem do przyrody i jej bogactwa.
W obcowaniu dzieci z przyrodą występuje w sposób naturalny wzajemne przenikanie się elementów poznawania i myślenia, społecznego działania, doznań emocjonalno-estetycznych i potrzeby ruchu. Dzieci będą starały sie, na miarę swoich możliwości, zostać jak najlepszymi „badaczami energii”.

Przedszkolaki uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych energii oraz jej źródłom. Zajęcia będą miały formę pogadanek zawierających również pokazy doświadczeń, filmów i zdjęć, planszy graficznych. Oprócz zdobycia wiedzy, dzieci będą mogły również wykazać swoje zdolności plastycznie podczas wykonywania różnych prac związanych z daną tematyką.

 Odkrywać to znaczy widzieć to,co wszyscy widzą i myśleć tak,jak nikt dotąd nie myślał.   SZEND GYORGYI

Cele edukacyjne programu:

Cel główny:

– Zobycie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania i oszczędzania

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– wyjaśnia czym jest energia i skąd ją czerpiemy;

– wymienia źródła energii;

– wie, które źródła energii są odnawialne, a które nieodnawialne

– kształtuje postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne;

– rozwija czynności intelektualne, które stosuje w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (łączenie przyczyny ze skutkiem, przewidywanie co się może zdarzyć);

– poznaje jak wygląda obieg wody w przyrodzie;

– czerpie radość ze wspólnej zabawy

Tematyka projektu:

Zajęcia podzielone zostały na kilka głównych tematów, które w zależności od swojej obszerności i zakresu będą przeprowadzane na jednych bądź na kilku zajęciach.

1.Powietrze i jego znaczenie.

2.Podróż do krainy trzech energii: słońce,  woda,  wiatr

3.Nieodnawialne źródło energii – węgiel

4.Obieg wody w przyrodzie

5.Jak oszczędzać energię?

Metody: pokazu, słowna, zadań stawianych dziecku

Formy: praca w grupach, praca w parach, praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:  filmy edukacyjne, zdjęcia, plansze edukacyjne, prezentacje multimedialne, makiety

Ewaluacja

Po każdych zajęciach, w ramach podsumowania danego tematu przeprowadzany będzie quiz, mający na celu sprawdzenie jak wiele dzieci zapamiętały z zajęć
oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. Ponad to, po zakończeniu całego projektu dzieci będą mogły pochwalić się zdobytą wiedzą na temat energii oraz jej źródeł, ale także zostaną nagrodzone medalami za wspaniałe uczestnictwo w projekcie.