ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

W skład grupy zajęć edukacyjnych wchodzą:

– Aktywności twórcze i edukacyjne .
– Zajęcia dydaktyczne w zakresie rozwoju mowy, czytania, pisania, myślenia (glottodydaktyka) – dziecięca matematyka .
– Zajęcia przyrodnicze z elementami fizyki i chemii.
– Nauka w formie zabawy języka angielskiego (dla chętnych).
– Zajęcia czytelnicze – czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków, rymowanek, wylic zanek, zabawy ze słowem, bajkoterapia.
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W skład grupy zajęć ruchowych wchodzą:

– Gimnastyka .
– Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
– Zabawy ruchowe ze śpiewem.
– Zajęcia sportowe.

W skład grupy zajęć artystycznych wchodzą:

– Zajęcia plastyczne.
– Zajęcia teatralne, przygotowywanie przedstawień i programów artystycznych.
– Muzykoterapia, słuchanie muzyki, nauka i śpiewanie piosenek, muzykowanie na prostych instru mentach.
– Dodatkowo, liczne atrakcje: koncerty muzyczne, teatr, spotkania z osobami o ciekawych zaintere sowaniach i zawodach, wyjazdy plenerowe, uroczystości okolicznościowe.