KODEKS PRZEDSZKOLAKA

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”  Janusz Korczak

PODSTAWOWE NORMY I ZASADY PRZEDSZKOLAKA:

 • Przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie
 • Przestrzeganie umów i norm regulujących życie w grupie
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali oraz porządek podczas zabaw, zajęć i posiłków– sprzątanie po sobie zabawek
 • Opiekowanie się i udzielanie pomocy potrzebującym kolegom/koleżankom
 • Zwracanie się w razie problemów do nauczyciela
 • Rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy
 • Szanowanie własności społecznej i indywidualnej
 • Dbanie o zdrowie i życie
 • Używanie zwrotów grzecznościowych
 • Eksponowanie dobra, potępianie zła
 • Pamiętanie o konsekwencjach swojego działania

 KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN:

 • Bawić się zgodnie
 • Postępować uczciwie i szlachetnie
 • Pomagać sobie nawzajem
 • Być uprzejmym, życzliwym i przyjaznym
 • Mówić otwarcie o swoich uczuciach, emocjach i poglądach
 • Szanować i tolerować innych
 • Słuchać poleceń dorosłych
 • Dbać o zabawki i książki
 • Dzielić się z innymi tym co posiada
 • Dbać o czystość i porządek w sali i łazience
 • Szanować pracę innych
 • Wyrażać własne potrzeby
 • Być przyjacielem przyrody

 KAŻDY PRZEDSZKOLAK NIE POWINIEN:

 • Wyrządzać krzywdy innym (bić, kopać, gryźć itp.)
 • Obrażać się na kolegów i nauczycieli
 • Używać brzydkich słów
 • Kłócić się z kolegami
 • Przeszkadzać innym w zabawie i pracy
 • Niszczyć wytworów pracy innych
 • Niszczyć zabawek i innych przedmiotów
 • Krzyczeć, hałasować
 • Płakać i histeryzować
 • Biegać w sali zajęć i na korytarzu 
  przedszkolnym
 • Zabierać cudzych rzeczy
 • Uczyć się złych zachowań od niegrzecznych dzieci